คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหล่วง จงเพิ่มวัฒนะผล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ จินดารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมารินทร์ น้อมบุญญา
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล เกิดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายรถภูมิ มากสุริวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ อรุณแสงศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอนพัทย์ เหลืองรุ่งทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ ไพศาลภาณุมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ