กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0