กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรอริญช์ ฤทธฺืเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ