กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศศิธร ปลอดภัย
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ