กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางแสงดาว ศรีชมเชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัครชาติ จวงจิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0