กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย สระทองยอด
ครู คศ.2

นางมนทิรา นาคลำภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0