กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย สระทองยอด
ครู คศ.3