กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิลุบล รูปหมอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกุลวดี ศรีมาลานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0