กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญชู เก็งสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญพร ดวงเดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0