ปฐมวัย

นางสาวสุรีรัตน์ มากระจัน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอภิญญา รักเพียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0