ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2562- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2560-18พฤศจิกายน 2562