ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 177 คน
ระดับชั้นอนุบาลจำนวน  32 คน
เป็นชาย 18 คน หญิง 14 คน

ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 107 คน
เป็นชาย 50 คน หญิง 57 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 38 คน 
เป็นชาย 23 คน หญิง 15 คน