พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาให้ชุมชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เต็มตามศักยภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบัติในสถานศึกษา
6. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน