วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทันยุคสมัย รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวพร้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง