ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจิก เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง สังกัดหมวดการศึกษาส่วนอำเภอสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่เดิมในท้องถิ่นไม่มีโรงเรียน นักเรียนต้องไปเรียนที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกล เด็กบางส่วนไม่มีโอกาสได้เรียน นายจง  เจริญศรี ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จึงสละที่ดินส่วนตัว จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา คิดเป็นเงิน ขณะนั้นประมาณ 10.935 บาท ให้เป็นที่สร้างโรงเรียน (นส.3 เขที่ 20 เล่ม 1ก หน้า 20 หมายเลข4937แผ่นที่ 51) และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเสียสะทรัพย์สิน แรงงาน เพื่อปลูกสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ ต่อมาก็ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น ทำการเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2501 โดยมีนายไสว  ธูปประสิทธิ์  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสองพี่น้องเป็นผู้รายงานในพิธีเปิดในวันเปิดเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 158 คนและมีนายชด เกิดทอง เป็นครูใหญ่
การปลูกสร้างอาคารเรียนแะอาคารประกอบ
ต่อมาได้มีนักเรียนเข้ามาเรียนมากขึ้น อาคารชั่วคราวที่สร้างไว้แต่เดิมก็คับแคบมาก นายจง เจริญศรี ผู้อุปการะโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง ปลูกสรา้งอาคารถาวรขึ้นเมื่อพ.ศ. 2504 ตามแบบ ป1ข ขนาด 4ห้องเรียรน 8.50*36 เมตร เป็นเงินประมาณ 20ใ000 บาท โดยยังขาดพื้น ฝ้าประตูแะหน้าต่าง ใช้เป็นสถานที่เรียนไปพางก่อน
พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญสศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวิน 80,000 บาทต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้อง รวมเป็นอาคารขนาด 8.50*54 เมตร นอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติงบประมาณอีก 1หลัง  เป็นเงิน 25,000 บาท แต่บ้านหังนี้ นายพราย เรืองสกุล ศึกษษะิการอำเภอสองพี่น้องสั่งให้รื้อไปปูกใหม่ที่วัดวังตะกู เมื่อพ.ศ. 2501 โดดยให้เหตุผลว่าไม่ปลอดภัยกับครูที่มาพัก
พ.ศ.2518 ได้รับอนุมัติเงิน ป.ช.ล.ด. จากสภาตำบลหนองบ่อ ต่อเติมขยายอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นเงิน 70,000 บาท และอนุมัติเงินงบประมาณของสภาตำบลอีก 14,000 บาท เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนโดยรื้อฝาส่วนล่างรอบอาคารที่ชำรุดออก ก่ออิฐถือปูนสูง 0.9 เมตร โดยรอบจัดทำห้องพัสดุ-ห้องพยาบาล รวม 2 ห้อง  
พ.ศ.2519 ได้รับอนุมัติเงินพปช.จากสภาตำบลหนองบ่อต่อเติมอาคารเรียน โดยสร้างมุขกลางเป็นเงิน 64,025 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบชุรี สร้างบ้านพักครูขนาด 2 ห้องนอน1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท
พ.ศ.2521 ได้รับอนุมัติเงินจากสภาตำบลหนองบ่อ สร้างส้วมขนาด 1.50* 6เมตร 4 ที่นั่ง อาคารก่ออิฐถือปูนพื้นคอนกรีต หลังคามุงสังกะสี เป็นเงิน 11,736 บาท และขุดบ่อน้ำผิวดิน สร้างแล้วเมื่อ 10 กันยายน 2521
พ.ศ. 2524 สร้างอาคารแบบสปช.017/26 1หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
พ.ศ.2530 สร้างส้วมแบบ สปช.601/26 1 หลัง 4 ที่ เป็นเงิน 96,000 บาท
พ.ศ.2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
พ.ศ.2538 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 126,500 บาท
พ.ศ.2539 รื้ออาคารเอนกประสงค์แบบสปช.202/26 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 4 ห้องเรียน 2 ชั้น พื้นด้านล่างโล่ง
พ.ศ. 2540 เปิดทำการสอน 3 ระดับคือชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ.2541 อนุมัติการสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4ที่นั่ง เป็นเงิน 111,000 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
พ.ศ.2558 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งบประมาณ 4,031,200 บาท อาคารเรียน 2 ชั้น 4ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันได 2 ข้าง
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1.  นายชด  เกิดทอง             
ตำแหน่งครูใหญ่ (7 ส.ค. 2501 – 30 เม.ย.2506)
2.  นายพนม  จำเนียรกุล       
ตำแหน่งครูใหญ่  (1 พ.ค. 2506 – 31 ธ.ค. 2528)
3.  นายวิเชียร  ผิวงาม           
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ (1 ก.ค. 2529 – 15 ธ.ค. 2532)
4.  นายวีระศิลป์   ลับบัวงาม   
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ (20 ธ.ค. 2532 – 2 ต.ค. 2536)
5.  นายมานะ จันทร์โอกุล       
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ (4 ต.ค. 2536 – 31 ธ.ค. 2540)
6.  นายวิเชียร พงษ์ประยูร       
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ (1ม.ค.2541 – 30 ก.ย. 2546)
7.  นายวิเชียร พงษ์ประยูร       
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (1 ต.ค. 2546 – 28 ธ.ค. 2549)
8.  นายสุเทพ  รามดี               
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  (29 ธ.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2558)
9.  นางอารี  พวงวรินทร์         
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (15 ธ.ค. 2557 – 20 ม.ค. 2560)
10. นางสาวสุวรรณา  แก้วสระแสน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (23 พ.ค. 2560 – 18 พ.ย.. 2562)
11. นางชูเกษม  โกมุทธิยานนท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 1 พ.ย.. 2562 - ปัจจุบัน)
โรงเรียนบ้านหนองจิก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้มีการพัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียน อาคารสถานที่รวมไปถึงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนให้เกิดความสวยงามร่มรื่น เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน