ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 998,500.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 1,820,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 3,269,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 610,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 111,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ 202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 550,000.00
เพิ่มเติม..